Tuesday, March 17, 2009

P.I.N. = Putang Inang Number.

Nakalimutan ko ang PIN ng ATM ko!
Now, I'm screwed ..and broke.